ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINK

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérem, hogy mielőtt megrendelné valamely szolgáltatásomat, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)!

Szolgáltatásaim igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Ha a jelen dokumentummal, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, a szolgáltatások igénybevételének menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényével kapcsolatban egyeztetne, úgy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a II. részben megadott elérhetőségek valamelyikén!

Köszönöm megtisztelő figyelmét!

Amennyiben weboldalunk használatával, a jelentkezés folyamatával, szolgáltatásainkkal vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

A Szolgáltató adatai:

 • Név: Kabany Csilla
 • Szolgáltatási hely:1097 Budapest, Vaskapu u. 1/B.
 • Postacím: 1131 Budapest, Gyermek tér 7
 • Adószám: 70793110-1-41
 • Weboldal cím:https://spiritualislelek.hu
 • E-mail cím: csilla@spiritualislelek.hu
 • Mobilszám:06(30)510-9277

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: C-Host Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Adószám: 23358005-2-43

Közösségi adószám: HU23358005

Cégjegyzékszám: 01-09-961790

Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

 

FOGALMAK:

Felek: Szolgáltató és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: Szolgáltató és Fogyasztó/Vállalkozás között a weboldal és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező szolgáltatás megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, telefon

Szolgáltatás leírása: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Adószámos magánszemély: szolgáltatói tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Weboldal: weboldalunk, melyen keresztül a szolgáltatás igénylése megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az Általános Szerződési Feltételek is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Fogyasztót és az Szolgáltatót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön jelentkezésével elfogadja az általunk összeállított Általános Szerződési Feltételeket, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a jelentkezés leadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával.

Időpont lemondás:

Ha a megbeszélt időpont mégsem megfelelő, az a kezdési időpontot megelőzően legalább 48 órával lemondható, és új időpont egyeztethető Szolgáltatóval.

Amennyiben a lemondásra a kezdési időpontot megelőző 48 órán belül kerül sor, vagy a Megrendelő nem veszi igénybe a szolgáltatást anélkül, hogy akadályoztatását jelezte volna – a vis maior esetét kivéve – a szolgáltatás díját köteles megfizetni.

Ha Megrendelő a szolgáltatás vagy a szolgáltatások díját megfizette, ám a megadott 3 hónapos határidőn belül azt vagy azokat – neki felróható okból – nem vette igénybe, a fel nem használt szolgáltatások díját nem követelheti.

Részteljesítés esetén a Szolgáltatót a már teljesített szolgáltatásrésznek megfelelő díjazás illeti.

Szolgáltató kedvezményes díjazású szolgáltatáscsomagokat biztosít Megrendelői részére. A kedvezményes díjért cserében Megrendelő vállalja, hogy – a Felek megállapodásától függetlenül egy összegben vagy részletekben – a teljes szolgáltatáscsomag díját megfizeti. A szolgáltatás teljes összege megfizetésének végső határideje a megrendeléstől számított egy év.

Késedelem:

A konzultációk, workshopok a megbeszélt időpontnak megfelelően kezdődnek, illetve érnek véget. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy amennyiben Megrendelő késve kapcsolódik az online beszélgetéshez, annyival rövidebb lesz a konzultáció.

Amennyiben Felek részletfizetésben állapodnak meg, és Megrendelő az aktuális részlet megfizetésével késedelembe esik, a fizetési határidő lejártától az adott részlet megfizetéséig terjedő időtartamra a szolgáltatás szünetel.

Árak:

Az árak forintban értendők. ÁFA-t nem tartalmaznak az árak. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

 • Postai cím: 1131 Budapest, Gyermek tér 7

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat az Szolgáltató részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatás teljesítésével, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgáljuk és a lehetőségeknek megfelelően megoldjuk. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • A Szolgáltató nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

A Szolgáltató a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint az Eladó Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján a Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha a Szolgáltató székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Szolgáltató a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • A Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • A Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • A Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • A Testület döntésére irányuló indítványt
 • A Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó.

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154

bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

(76) 501-525, (76) 501-500

bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(66) 324-976, 446-354, 451-775

bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-870

kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131

(1) 488-2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 486-987

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310

fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekelteto@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

(52) 500-749

info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

(36) 416-660/105

hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

(56) 510-610

kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010

kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860

nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

(1)-474-7921

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42) 311-544, (42) 420-180

endrediemese@invest.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661

kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356

vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 429-008

vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-514

zmkik@zmkik.hu

 

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

SZERZŐI JOGOK

 1. Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellet.

2. A workshopok/mentorprogramok keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja Kabany Csilla, szolgáltatató.

 

3. A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a workshopra, vagy mentorprogramra Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

 

4. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

 

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG ÉS MAGATARTÁSI KÓDEX

Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

 

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA ÉS FELELŐSSÉG AZ ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát és a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket Önre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért felelősséget nem vállalunk.

Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

 

RENDELÉS FELDOLGOZÁSA ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

E-mailben, telefonon bármikor jelentkezhet a szolgáltatásokra. Jelentkezéséről automatikus visszaigazolást kap, mely jelentkezése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett jelentkezés elfogadásának. Ha a jelentkezéstől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe jelentkezése.

A fizetés után, egy második e-mailben igazoljuk vissza az Ön jelentkezését, ekkor jön létre a szerződés.

 

ELJÁRÁS HIBÁS DÍJFELTÜNTETÉS ESETÉN

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – a szolgáltatás díja hibásan szerepel a honlapon. Hibás díjfeltüntetés esetén a megrendelést – vagyis a Megrendelő ajánlatát – a hibás áron nem áll Szolgáltató módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást a hibásan feltüntetett díjon értékesíteni.

Hibás díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Szolgáltató és Megrendelő között.

Hibásan feltüntetett díjon történő Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét a helyes díjazásra, és felajánlhatja a helyes díjon történő szerződéskötést.

Megrendelő a hibás díj helyett a Szolgáltató által közölt helyes díj alapján nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 

A HONLAP HASZNÁLATA – A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A Szolgáltatás kiválasztása

Megrendelő a honlapon, a felső menüsor menüpontjain keresztül éri el az egyes szolgáltatásokra vonatkozó információkat.

Annak a Megrendelőnek, aki első alkalommal jár Szolgáltató honlapján, érdemes a „PROGRAMOK” menüponttal kezdeni.

Szolgáltató szolgáltatásai három csoportba oszthatok, a részletek külön menüpont alatt ismerhetők meg:

 • KreatívSpirit Alapozó
 • KreatívSpirit Haladó
 • Bőség a Köbön workshop/mentorprogram

A „ KreatívSpirit Alapozó ” menüpontot, a programok főmenüből lenyíló almenüpont alatt érheti el a Megrendelő. Ezen az aloldalon találhatók a program részletei  és a „Jelentkezem” gombra kattintva, majd a Kapcsolat oldalra navigálva van lehetősége a Jelentkezési Űrlapon Megrendelőnek a szolgáltatások igénylésére.

A „ KreatívSpirit Haladó” menüpontot a programok főmenüből lenyíló almenüpont alatt érheti el a Megrendelő. Ezen az aloldalon találhatók a program részletei és a „Jelentkezem” gombra kattintva, majd a Kapcsolat oldalra navigálva van lehetősége a Jelenkezési Űrlapon Megrendelőnek a szolgáltatások igénylésére.

A „Bőség a Köbön ” menüpontot a programok főmenüből lenyíló almenüpont alatt érheti el a Megrendelő. Ezen az aloldalon találhatók a program részletei és a „Megrendelem” vagy az „Elindulok a bőség útján” gombra kattintva, majd a Kapcsolat oldalra navigálva van lehetősége a Jelentkezési Űrlapon Megrendelőnek a szolgáltatások igénylésére.

Az egyes szolgáltatások változtatásának, módosításának jogát Szolgáltató fenntartja.

 

Megrendelés folyamata

Megrendelő az adott aloldalakon keresztül jut el Szolgáltató aktuális ajánlataihoz.

https://spiritualislelek.hu/kreativspirit-alapozo

https://spiritualislelek.hu/kreativspirit-halado

https://spiritualislelek.hu/boseg-a-kobon

 

Megrendelési igényét a   https://spiritualislelek.hu/kapcsolat oldalon keresztül közvetlenül, a jelentkezési űrlapot kitöltve tudja jelezni.

 

A szolgáltatás kiválasztása:

Megrendelő a „PROGRAMOK” főmenüpont alatt lenyíló almenük oldalain láthatja azokat az szolgáltatásokat, amelyeket Szolgáltató Megrendelői részére kínál.

Szolgáltató ezen almenüpontok alatt nyújt tájékoztatást a szolgáltatás megnevezéséről, – amennyiben releváns – annak időtartamáról és díjáról. A szolgáltatás megnevezésére kattintva részletes tájékoztatás érhető el.

 

Jelentkezés menete:

A szolgáltatás kiválasztását követően Megrendelő az adott szolgáltatási oldalról a Kapcsolat oldalra érkezve a Jelentkezési űrlapot kitöltve, majd az „ELKÜLDÖM” gombra kattintva igényli a kiválasztott szolgáltatást.

Megrendelő tetszőleges számú szolgáltatásra jelentkezhet anélkül, hogy fizetési kötelezettsége keletkezne.

A szolgáltatás kiválasztását követően Szolgáltató 48 órán belül e-mailt küld a Megrendelőnek, amelyhez csatolja jelen ÁSZF-et, az Adatkezelési Nyilatkozatot, és felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy jelentkezése átutalásos fizetési teljesítés után válik aktívvá és csak ezek után regisztrálhat a zárt tartalmak elérése érdekében. Ezen e-mailben Szolgáltató tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, a díjfizetés módjáról. Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatok nem ismertek, Szolgáltató annak bekéréséről is gondoskodik.

A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési  Nyilatkozat Megrendelő általi kifejezett elfogadása.

 

Vásárlói adatok megadása:

Megrendelőnek a vezeték- és keresztnevét, valamint az e-mail címét kell megadnia.

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte:

A Kapcsolat oldalon történő Jelentkezési űrlap kitöltése, és az „ELKÜLDÖM” gombra való kattintást követően jelentkező, egy köszönő és tájékoztató e-mailt kap a Szolgáltató bankszámlaszámával az utalás teljesítése érdekében. Ilyen e-mailt csak a „Bőség a köbön” nevű program zárt tartalmának elérése végett kap a jelentkező, hogy a program díjának átutalással történő kiegyenlítése után jelentkező regisztrálni tudjon a zárt felületre és számára elérhetővé váljon annak tartalma.

Jelentkezőnek bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval: a honlapon keresztül üzenetet küldhet, elküldheti jelentkezését, esetleges kérdéseit a Szolgáltatónak.

Egyéb módokon – így különösen telefonon vagy skypon keresztül – csak előre egyeztetett időpontban kerülhet sor a kapcsolatfelvételre.

A Szolgáltató a soron következő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelő megkeresését követő 48 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel.

A szerződés a Megrendelő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

 

FIZETÉSI MÓDOK

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással, illetve személyesen készpénzben. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk emailben elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges tudnivalókat.

Személyesen készpénzben: a lélekoldó foglalkozás, workshop, mentorprogramok helyszínén

 

PLUSZ KÖLTSÉGEK

A Szolgáltató kezelési költséget vagy egyéb plusz díjat nem számol fel a szolgáltatás díján felül.

ÁTVÉTELI MÓDOK

Egyes esetekben a workshop/mentorprogram anyagát postán küldi a szolgáltató, más esetekben online hozzáférést ad, illetve személyes átvétel formájában adja át a programok helyszínén.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést e-mailben jelezzük.

 

JOGFENNTARTÁS ÉS KIKÖTÉS

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, csak abban az esetben vállaljuk a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételárat és szállítási költséget előre kifizeti.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelő elállása esetén:

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, az Szolgáltató az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által megfizetett teljes összeget.

Szolgáltatói visszatérítési kötelezettség módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Megrendelőt ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Megrendelő által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelmes teljesítés folytán az Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kérheti a termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Hibás teljesítés

A Szolgáltató – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult – vagyis a Megrendelő – a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és vállalkozás – Szolgáltató – közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes ügyfelek:

Szolgáltató 18. életévét be nem töltött személyek esetében is vállalja szolgáltatásainak nyújtását.

Tekintettel arra, hogy ezen személyek – főszabály szerint – cselekvőképtelenek vagy korlátozottan cselekvőképesek, a szerződés létrejöttének előfeltétele a törvényes képviselő nyilatkozata. Cselekvőképtelen személy – jellemzően 14. életévét be nem töltött kiskorúak – nevében törvényes képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes személy – jellemzően 14. életévét betöltött, de 18. életévét még el nem érő kiskorúak – esetében a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

A nyilatkozatmintát Szolgáltató Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Szolgáltatás lemondás:

Ha a megbeszélt időpont mégsem megfelelő, az a kezdési időpontot megelőzően legalább 48 órával lemondható, és új időpont egyeztethető Szolgáltatóval.

Amennyiben a lemondásra a kezdési időpontot megelőző 48 órán belül kerül sor, vagy a Megrendelő nem veszi igénybe a szolgáltatást anélkül, hogy akadályoztatását jelezte volna – a vis maior esetét kivéve – a szolgáltatás díját köteles megfizetni.

Ha Megrendelő a szolgáltatás vagy a szolgáltatások díját megfizette, ám a megadott 3 hónapos határidőn belül azt vagy azokat – neki felróható okból – nem vette igénybe, a fel nem használt szolgáltatások díját nem követelheti.

Részteljesítés esetén a Szolgáltatót a már teljesített szolgáltatásrésznek megfelelő díjazás illeti.

Szolgáltató kedvezményes díjazású szolgáltatáscsomagokat biztosít Megrendelői részére. A kedvezményes díjért cserében Megrendelő vállalja, hogy – a Felek megállapodásától függetlenül egy összegben vagy részletekben – a teljes szolgáltatáscsomag díját megfizeti. A szolgáltatás teljes összege megfizetésének végső határideje a megrendeléstől számított egy év.

Késedelem:

A konzultációk, workshopok a megbeszélt időpontnak megfelelően kezdődnek, illetve érnek véget. Amennyiben Felek részletfizetésben állapodnak meg, és Megrendelő az aktuális részlet megfizetésével késedelembe esik, a fizetési határidő lejártától az adott részlet megfizetéséig terjedő időtartamra a szolgáltatás szünetel.

Érvényesség:

Jelen ÁSZF 2022.03.15-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.

 

NYILATKOZAT-MINTA ELÁLLÁSHOZ

Címzett: Kabany Csilla (Posta cím: 1131 Budapest, Gyermek tér 7 ; e-mail: csilla@spiritualislelek.hu)

Alulírott…………………………kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………..

A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:…………………………………..